Tvůrčí proces a dějiny výtvarného umění

Vždy mne zajímalo, jak funguje proces vývoje. Když jsem dostala příležitost učit dějiny umění, tak jsem se do toho s nadšením vrhla. Učila jsem to víc jak 11 let a srovnávala. A tak začalo moje hledání pravidelností, nepravidelností, podobností a jakýchsi uzlových bodů, opakujících se rytmu dějin. Jako aktivní výtvarnici mne zajímalo, jak se vývoj vzájemně ovlivňuje a s čím vším souvisí. V učebnicích a knihách o umění toho naleznete mnoho, ale je to velmi rozptýlené. V záplavě dat nám to často uniká. Znalost tvůrčího procesu spolu s uvědoměním si, že jde o živý program, nabízí další pohled. Živý – to také znamená, že má více soběpodobných vrstev, které spolu rezonují. Tvořivou proměnou procházejí nejen jednotlivci, ale i kolektivy, národy a kultury. Bez osobní zkušenosti s tvořením by to asi nešlo a také by to nešlo bez povědomí o (alespoň trochu) současné úrovni vědění.

První, nejnápadnější, co mne zaujalo, je popis pulzování, které naleznete v encyklopedii Umění a lidstvo od Larousse v kapitole o baroku, kde se píše: „Zdá se, že dějiny umění probíhají v jakémsi střídavém rytmu. Jakmile je touha po abstraktním řádu a kázni příliš dokonale uspokojena, vzniká opačná snaha – oddat se životu a jeho svobodnému projevu. Klasické a barokní tendence se tedy neustále vzájemně vyvažují a potvrzují poučku, že se v umění odráží trvalé napětí mezi nekonečně složitou a nestálou povahou prožitku a vnitřním řádem lidského ducha. Mezi organickým a geometricky čistým.“ Toto pulzování lze sledovat. Renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus, secese, kubismus a pak se to jakoby větví. Samozřejmě že výrazné individuality volného umění tomu úplně nepodléhají! A ještě je tu to, že délka jednotlivých období se nám zkracuje, takže více autorů prožívá více různých období, dokonce je mohou i utvářet (Picasso). Stejný rozdíl naleznete i ve starověku - mezi klasickým řeckým a helénistickým sochařstvím. To klasické je jako renesance, to helénistické připomíná baroko.

Zbytek textu, který se zabývá zhodnocením dnešní situace a prognózou dalšího vývoje, naleznete zde:  Text Tvůrčí proces a dějiny umění 19.pdf (759454)